| strona główna |


KRAJOWY SZTAB RATOWNICTWA

SPOŁECZNEJ SIECI RATUNKOWEJ

Polskie Radio Obywatelskie Łódź ul. Piotrkowska 238 

Korespondencja: 90-954 Łódź-4 skrytka 32    Tel. 42 6370474

INTERNET  URL: www.ratownictwo.org    E-mail: sztab@ratownictwo.org

 
 

OBRONA CYWILNA - CEL I ZADANIA

 

PRAWO MIĘDZYNARODOWE:

 

Protokół Dodatkowy I z 1977 r. Do Konwencji Genewskich z 1949 r.

 

PRAWO KRAJOWE:

 

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP Z 1967 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie obrony cywilnej z 1993 r.

 

 

 

MIĘDZYNARODOWE CELE 

OBRONY CYWILNEJ

 

 

KRAJOWE CELE 

OBRONY CYWILNEJ

 

Ochrona ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych i przezwyciężenie ich bezpośrednich następstw, jak też zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania."

Ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny, współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków. 

ZADANIA

 

ZADANIA

 

Służba ostrzegawcza, wykrywanie i oznaczenie stref niebezpiecznych.

Wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie

Ewakuacja

Organizowanie ewakuacji ludności

Przygotowanie i organizowanie schronów

Przygotowanie budowli ochronnych

Obsługa środków zaciemnienia 

Zaciemnienie i wygaszanie oświetlenia 

Ratownictwo

Organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych 

Służby medyczne, włączając w to pierwszą pomoc i opiekę religijną 

Udzielanie poszkodowanym pomocy medycznej (w tym umożliwienie korzystania z opieki medycznej i posługi religijnej

Walka z pożarami

Walka z pożarami

Odkażanie i inne podobne działania 

Zaopatrywanie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej . Przygotowanie oraz prowadzenie likwidacji skażeń i zakażeń

Dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia 

Organizowanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności 

Doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach dotkniętych klęskami

Doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach dotkniętych klęskami

Doraźne przywrócenie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej

Doraźne przywracanie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej, w tym pomoc w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej

Doraźne grzebanie zmarłych 

Doraźne grzebanie zmarłych 

Pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych do przetrwania

Ochrona żywności oraz innych dóbr niezbędnych do przetrwania 

Planowanie i prace organizacyjne oraz inne rodzaje działalności niezbędne do wypełniania wyżej wymienionych zadań

Działalność planistyczna i prace organizacyjne, działalność szkoleniowa i upowszechniająca z zakresu problematyki OC

_

Przygotowanie ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobronie 

_

Zabezpieczenie dóbr kultury, urządzeń użyteczności publicznej i ważnej dokumentacji

 


Rodzaje alarmów

1.  Przeciągły dźwięk syreny trwający dłużej niż 15 sekund oznacza, że coś się stało.
 
2.  O zdarzeniu poinformują cię środki masowego przekazu takie jak: radio, stacje lokalne, telewizja, megafony na samochodach.
 
3.  Jeżeli usłyszysz, że w pobliżu wykoleiła się cysterna np. z chlorem a obłok przesuwa się z wiatrem w Twoim kierunku powinieneś wykonać następujące czynności:

- zamknij drzwi i okna
- uszczelnij je mokrą tkaniną
- przygotuj tampon z gazy lub innej tkaniny, który posłuży Ci do oddychania.

4.  Jeżeli jesteś na otwartej przestrzeni sprawdź jaki jest kierunek wiatru i uciekaj jak najszybciej prostopadle do tego kierunku.
 
5.  Jeżeli stwierdzisz, że istnieje jakiekolwiek zagrożenie zadzwoń pod numer 998 lub jakikolwiek inny numer alarmowy.
 
 

 

Rodzaj alarmu

 

 

Sygnał z syreny

 

 

Sygnał z mediów

 

ALARM O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA

Dźwięk ciągły trwający 3 minuty.

powtarzana trzykrotnie zapowiedz słowna informująca o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców

ALARM POWIETRZNY

Dźwięk modulowany trwający 3 minuty.

powtarzana trzykrotnie zapowiedz słowna: Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm powietrzny dla* ............

ALARM O SKAŻENIACH

Dźwięki trwające 10 sek. Powtarzane przez 3 min. Przerwa miedzy dźwiękami powinna wynosić 25-30 sek. 

powtarzana trzykrotnie zapowiedz słowna: Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm o skażeniach** ......dla* ......

UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI

_

powtarzana trzykrotnie zapowiedz słowna : Osoby znajdujące się na terenie .....około godz. .. min. ..może nastąpić skażenie ..... z kierunku .......

UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU ZAKAŻENIAMI 

_

formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organa Państwowej Inspekcji Sanitarnej

ODWOŁANIE ALARMÓW

Dźwięk ciągły trwający 3 minuty.

powtarzana trzykrotnie zapowiedz słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuje alarm .....dla ...............

ODWOŁANIE UPRZEDZENIA O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI

_

powtarzana trzykrotnie zapowiedz słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuje uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami .....dla ........

 
*-Podana nazwa miasta, regionu lub terenu

**-Podany rodzaj skażenia lub nazwa środka toksycznego